Кафедра біологічної хімії

Навчально-методична робота

Перелік виданих підручників, посібників з грифом МОН, МОЗ України у 2014-2016 н.р.

№ з/п Назва підручника, навчально-методичного посібника, словника, довідника Авторський колектив Мова видання Затверджено
1 Підручник для студентів фармацевтичних спеціальностей «Біохімія» А. Л. Загайко, К. В. Александрова, О. Я. Скляров, Л. М. Вороніна, Б. Г. Борзенко, О. Б. Макоїд, Т. І. Бондарчук, З. М. Скоробогатова Українська МОЗ України
2 «Introduction into metabolism and energy exchange in human organism». Навчально-методичний посібник для самостійної аудиторної та позааудиторної роботи студентів II курсу медичного факультету зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» з дисципліни «Біологічна хімія» K.V. Aleksandrova, N.V. Krisanova,

N.P. Rudko,

D.G. Ivanchenko

англійська МОЗ України
3 Biological chemistry. A manual for independent work at home and in class preparation for licensing examination “KROK 1” on module 1 “General regularities of metabolism. Metabolism of carbohydrates, lipids, amino acids and their regulation”. Speciality: 7.120 10001 «General Medicine» AleksandrovaK.V., KrisanovaN.V., IvanchenkoD.G., RudkoN.P.,

LevichS.V.

англійська МОЗ України
4 Foundation of biological chemistry (Tutorial on biological chemistry for foreign students of medical department of higher education institutions) Davydov V.V., Bozhkov A.I., Rudko N.P англійська МОЗ України
5 «Introduction into metabolism and energy exchange in human organism». Навчально-методичний посібник для самостійної аудиторної та позааудиторної роботи студентів II курсу медичного факультету зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» з дисципліни «Біологічна хімія» K.V. Aleksandrova, N.V. Krisanova,

N.P. Rudko,

D.G. Ivanchenko

англійська МОЗ України

Перелік надрукованих навчально-методичних статей у 2015-2016 н.р.

№ з/п Назва статті П.і.б. авторів Назва видання і номер № ISBN Обсяг

друк. аркушів

1 Досвід викладання біохімії іноземним студентам на кафедрі біохімії та лабораторної діагностики ЗДМУ в умовах Болонського процесу Іванченко Д.Г. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 36, Т. ІІ (62): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» 978-966-2760-18-7(2) 7
2 Шляхи впровадження європейських стандартів вищої освіти у педагогічний процес навчання біологічній хімії студентів медичних факультетів ВНЗ К. В. Александрова, Н. В. Крісанова, Н. П. Рудько, М. І. Романенко Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 36, Т. ІІ (62): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 978-966-2760-18-7(2) 9
3 Використання інформаційних технологій у викладанні дисципліни «Біологічна хімія» на фармацевтичних факультетах Запорізького державного медичного університету К. В. Александрова, Д. М. Сінченко, С. В. Левіч, О. Б. Макоїд Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 36, Т. IV (64): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 978-966-2760-18-7(2) 8
4 Інтерактивна лекція як сучасна форма викладання дисципліни у вищій школі В. В. Нагорний, Н. О. Нагорна, Д. М. Сінченко Всеукр. Науково-практична конф. «Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти», 24 березня 2016 р. м. Житомир 3
5. Використання інформаційних технологій в організації самостійної поза аудиторної роботи студентів при вивченні біохімії К. В. Александрова, Д. М. Сінченко, С. В. Левіч Всеукр. Науково-практична конф. «Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти», 24 березня 2016 р. м. Житомир 2
2 Динаміка професійної спрямованості студентів Запорізького держаного медичного університету Швець В.М. Медична освіта, № 3 1681-2751 3
2 Сбірник тестових завдань для складання ліцензійного іспиту « Крок 1. Фармація» (заочне відділення) Рецензенти

( в тому числі Макоїд О.Б.)

ДО «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки « Медицина» і « Фармація» при МОЗ України»   20
3 Сбірник тестових завдань для складання ліцензійного іспиту « Крок 1. Фармація»

(очне відділення)

Автори тестових завдань та рецензенти

( в тому числі Макоїд О.Б., Швець В.М.)

ДО «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки « Медицина» і « Фармація» при МОЗ України»   20
2 Сбірник тестових завдань для складання ліцензійного іспиту «Крок Б. Лабораторна діагностика» Автори тестових завдань та рецензенти

( в тому числі Швець В.М.)

ДО «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки « Медицина» і « Фармація» при МОЗ України»   20
Перелік надрукованих тез з навчально-методичної роботи у 2015-2016 н.р.
№ з/п Назва тез П.І.Б. авторів Назва видання і номер
1 Доцільність використання кейс-методик для систематизації засвоєнного матеріалу К. В. Александрова, С. А. Біленький, Д. Г. Іванченко, О. С. Біленький Матер. Всеукраїнської наук.-метод. відеоконф. з міжнар. участю «Впровадження інноваційних технологій в медичну освіту: проблемно-орієнтоване навчання та віртуальні пацієнти», 12-13 листопада 2015 р
2 Психолого-педагогічні аспекти актуалізації позааудиторної самостійної роботи С. А. Біленький, Д. Г. Іванченко, Т. В. Строганова, О. С. Біленький Матер. Всеукраїнської наук.-метод. відеоконф. з міжнар. участю «Впровадження інноваційних технологій в медичну освіту: проблемно-орієнтоване навчання та віртуальні пацієнти», 12-13 листопада 2015 р
3 Трансформація поведінки учасників освітнього процесу при проблемно-орієнтованому навчанні С. А. Біленький, М. І. Романенко, А. М. Попов, О. С. Біленький Матер. Всеукраїнської наук.-метод. відеоконф. з міжнар. участю «Впровадження інноваційних технологій в медичну освіту: проблемно-орієнтоване навчання та віртуальні пацієнти», 12-13 листопада 2015 р
4 Brainstorming in the problem-based learning E.V. Alexandrova, D.A. Vasylyev, S.V. Levich, B.A. Priimenko. Матер. Всеукраїнської наук.-метод. відеоконф. з міжнар. участю «Впровадження інноваційних технологій в медичну освіту: проблемно-орієнтоване навчання та віртуальні пацієнти», 12-13 листопада 2015 р
5 Проблемне навчання як спосіб формування пізнавального інтересу у студентів К. В. Александрова, Н. В. Крісанова, Н. П. Рудько Матер. Всеукраїнської наук.-метод. відеоконф. з міжнар. участю «Впровадження інноваційних технологій в медичну освіту: проблемно-орієнтоване навчання та віртуальні пацієнти», 12-13 листопада 2015 р
6 Online webinars: the new education techniques and methodology, facilitating learning biological chemistry K. V. Aleksandrova, D. A. Vasylyev Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти», 12-13 травня 2016 року. – Тернопіль,
7 Компетентнісний підхід у забезпеченні якості вищої освіти К. В. Александрова, Н. П. Рудько, Н. В. Крісанова Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти», 12-13 травня 2016 року. – Тернопіль,
8. Використання інформаційних технологій у викладанні біохімії на фармацевтичних факультетах Запорізького державного медичного університету Александрова К. В., Сінченко Д. М., Левіч С. В., Макоїд О. Б. Матер. Всеукраїнської наук.-метод. відеоконф. з міжнар. участю «Впровадження інноваційних технологій в медичну освіту: проблемно-орієнтоване навчання та віртуальні пацієнти», 12-13 листопада 2015 р
9. Використання методики когнітивного навчання на кафедрі біохімії та лабораторної діагностики ЗДМУ Александрова К. В., Левіч С. В., Сінченко Д. М. Матер. Всеукраїнської наук.-метод. відеоконф. з міжнар. участю «Впровадження інноваційних технологій в медичну освіту: проблемно-орієнтоване навчання та віртуальні пацієнти», 12-13 листопада 2015 р
10. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчального процесу та І та ІІ фармацевтичних факультетах Запорізького державного медичного університету при викладанні дисципліни «Біологічна хімія» Д. М. Сінченко, К. В. Александрова, С. В. Левіч Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти», 12-13 травня 2016 року. – Тернопіль,
11 Питання навчально-методичного забезпечення навчального процесу у ВНМ(Ф)З України відповідно до нового переліку галузей знань і спеціальностей К.В. Александрова, О.Б. Макоїд, О.С. Шкода Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти», 12-13 травня 2016 року. – Тернопіль,
12 Проблеми дистанційного навчання студентів фармацевтичних факультетів при вивченні дисципліни “Біологічна хімія” К. В. Александрова,

Н. В. Крісанова, Н. П. Рудько

Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи : матеріали VIІІ Національного з’їзду фармацевтів України, 13-16 вересня 2016 р., Харків. – Харків : НФаУ, 2016. – Т. 2. – С. 321.
Перелік нових навчально-методичних матеріалів до семінарських, практичних і лабораторних занять, затверджених на засіданнях циклових методичних комісій

з/п

Назва методичних матеріалів П.І.Б.

авторів

Назва циклової

комісії

№ протоколу та дата затвердження Обсяг

друк.

стор.

1 Гравіметричний метод аналізу. Терези, їх види, будова та техніка зважування. Методичні вказівки самостійної та позааудиторної підготовки студентів 1 курсу ІІ медичного факультету зі спеціальності 6.120102 «Лабораторна діагностика» Александрова К. В., Макоїд О. Б., Левіч С. В., Сінченко Д. М. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

протокол № 5 від 17.12.15 25
2 Лабораторні нагрівальні прилади. Догляд за лабораторним посудом. Методи ототожнювання речовин – щільність, температура плавлення, температура кипіння. Термометри. Ареометри. Методичні вказівки для самостійної та позааудиторної підготовки студентів 1 курсу ІІ медичного факультету зі спеціальності 6.120102 «Лабораторна діагностика» Александрова К. В., Макоїд О. Б., Левіч С. В., Сінченко Д. М. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

протокол № 5 від 17.12.15 38
3 Лабораторний посуд. Вимірювальний посуд і техніка роботи з ним. Металеве обладнання та інструментарій. Стерилізація. Методичні вказівки самостійної та позааудиторної підготовки для студентів 1 курсу ІІ медичного факультету зі спеціальності 6.120102 «Лабораторна діагностика» Александрова К. В., Макоїд О. Б., Левіч С. В., Сінченко Д. М. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

протокол № 5 від 17.12.15 37
4 Організація роботи лабораторії. Техніка безпеки. Реактиви та поводження з ними. Методичні вказівки для самостійної та позааудиторної підготовки студентів 1 курсу ІІ медичного факультету зі спеціальності 6.120102 «Лабораторна діагностика» Александрова К. В., Макоїд О. Б., Левіч С. В., Сінченко Д. М. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

протокол № 5 від 17.12.15 18
5 Реактиви. Очищення реактивів. Фільтрування. Екстракція. Центрифугування. Методичні вказівки для самостійної та позааудиторної підготовки студентів 1 курсу ІІ медичного факультету зі спеціальності 6.120102 «Лабораторна діагностика» Александрова К. В., Макоїд О. Б., Левіч С. В., Сінченко Д. М. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

протокол № 5 від 17.12.15 29
6 Розчини. Способи вираження складу розчинів. Розрахунки та приготування розчинів приблизної концентрації та точних розчинів. Методичні вказівки для самостійної та позааудиторної підготовки студентів 1 курсу ІІ медичного факультету зі спеціальності 6.120102 «Лабораторна діагностика» Александрова К. В., Макоїд О. Б., Левіч С. В., Сінченко Д. М. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

протокол № 5 від 17.12.15 29
7 Методи кількісного аналізу речовин. Хроматографія. Титрометрія. Кислотно-лужний тип титрування. Окислювально – відновний метод титрування. Перманганатометрія. Методичні вказівки для самостійної та позааудиторної підготовки студентів 1 курсу ІІ медичного факультету зі спеціальності 6.120102 «Лабораторна діагностика» Александрова К. В., Макоїд О. Б., Левіч С. В., Сінченко Д. М. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

протокол № 5 від 17.12.15 29
8 Введення в біохімію: методичний посібник з дисципліни «Біологічна хімія» для викладачів (підготовка і проведення практичних занять зі студентами 3 курсу фармацевтичного факультету спеціальності 7.12020104 «ТПКЗ» Александрова К.В., Шкода О.С., Васильєв Д. А.,

Левіч С. В., Сінченко Д. М.

ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

протокол № 5 від 17.12.15 61
9 Прості білки: методичний посібник з дисципліни «Біологічна хімія» для викладачів (підготовка і проведення практичних занять зі студентами 3 курсу фармацевтичного факультету спеціальності 7.12020104 «ТПКЗ») Александрова К.В., Шкода О.С., Васильєв Д. А.,

Левіч С. В., Сінченко Д. М.

ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

протокол № 5 від 17.12.15 78
10 Складні білки: методичний посібник з дисципліни «Біологічна хімія» для викладачів (підготовка і проведення практичних занять зі студентами 3 курсу фармацевтичного факультету спеціальності 7.12020104 «ТПКЗ») Александрова К.В., Шкода О.С., Васильєв Д. А.,

Левіч С. В., Сінченко Д. М.

ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

протокол № 5 від 17.12.15 56
11 Будова й фізико-хімічні властивості білків-ферментів. Класифікація й номенклатура ферментів: методичний посібник з дисципліни «Біологічна хімія» для викладачів (підготовка і проведення практичних занять зі студентами 3 курсу фармацевтичного факультету спеціальності 7.12020104 «ТПКЗ») Александрова К.В., Шкода О.С., Васильєв Д. А.,

Левіч С. В., Сінченко Д. М.

ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

протокол № 5 від 17.12.15 50
12 Механізм дії ферментів та кінетика ферментативних реакцій. Регуляція активності.: методичний посібник з дисципліни «Біологічна хімія» для викладачів (підготовка і проведення практичних занять зі студентами 3 курсу фармацевтичного факультету спеціальності 7.12020104 «ТПКЗ») Александрова К.В., Шкода О.С., Васильєв Д. А.,

Левіч С. В., Сінченко Д. М.

ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

протокол № 5 від 17.12.15 54
13 Визначення активності ферментів в біологічних середовищах. Одиниці активності ферментів. Ензимопатії. Медична ензимологія: методичний посібник з дисципліни «Біологічна хімія» для викладачів (підготовка і проведення практичних занять зі студентами 3 курсу фармацевтичного факультету спеціальності 7.12020104 «ТПКЗ») Александрова К.В., Шкода О.С., Васильєв Д. А.,

Левіч С. В., Сінченко Д. М.

ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

протокол № 5 від 17.12.15 46
14 Загальні закономірності обміну речовин та енергії. Цикл три карбонових кислот: методичний посібник з дисципліни «Біологічна хімія» для викладачів (підготовка і проведення практичних занять зі студентами 3 курсу фармацевтичного факультету спеціальності 7.12020104 «ТПКЗ») Александрова К.В., Шкода О.С., Васильєв Д. А.,

Левіч С. В., Сінченко Д. М.

ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

протокол № 5 від 17.12.15 43
15 Молекулярні основи біоенергетики (семінар): методичний посібник з дисципліни «Біологічна хімія» для викладачів (підготовка і проведення практичних занять зі студентами 3 курсу фармацевтичного факультету спеціальності 7.12020104 «ТПКЗ») Александрова К.В., Шкода О.С., Васильєв Д. А.,

Левіч С. В., Сінченко Д. М.

ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

протокол № 5 від 17.12.15 43
16 Дослідження цереброспинальної рідини. Методичні вказівки для викладачів до практичного зняття для студентів IV курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності 7.12020101 «Фармація» Александрова К. В., Шкода О. С, Макоїд О. Б., Дячков М. В. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

протокол № 5 від 17.12.15 14
17 Секреторна функція шлунку та методи її визначення. Методичні вказівки для викладачів до практичного зняття для студентів IV курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності 7.12020101 «Фармація» Александрова К. В., Шкода О. С, Макоїд О. Б., Дячков М. В. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

протокол № 5 від 17.12.15 16
18 Клініко-лабораторні дослідження при хворобах печінки. Методичні вказівки для викладачів до практичного зняття для студентів IV курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності 7.12020101 «Фармація» Александрова К. В., Шкода О. С, Макоїд О. Б., Дячков М. В. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

протокол № 5 від 17.12.15 14
19 Лейкози: етіопатогенез, класифікація. Принципи діагностики гострих ї хронічних лейкозів. Методичні вказівки для викладачів до практичного зняття для студентів IV курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності 7.12020101 «Фармація» Александрова К. В., Шкода О. С, Макоїд О. Б., Дячков М. В. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

протокол № 5 від 17.12.15 14
20 Лабораторні дослідження при захворюваннях нирок та сечовивідних шляхів. Дослідження фізичних властивостей сечі. Методичні вказівки для викладачів до практичного зняття для студентів IV курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності 7.12020101 «Фармація» Александрова К. В., Шкода О. С, Макоїд О. Б., Дячков М. В. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

протокол № 5 від 17.12.15 14
21 Дослідження рідин серозних порожнин. Методичні вказівки для викладачів до практичного зняття для студентів IV курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності 7.12020101 «Фармація» Александрова К. В., Шкода О. С, Макоїд О. Б., Дячков М. В. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

протокол № 5 від 17.12.15 14
22 Дослідження мокротиння. Зміни клінічного аналізу мокротиння при захворюваннях та при дії ліків. Методичні вказівки для викладачів до практичного зняття для студентів IV курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності 7.12020101 «Фармація» Александрова К. В., Шкода О. С, Макоїд О. Б., Дячков М. В. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

протокол № 5 від 17.12.15 14
23 Гемоглобін: структура, методи визначення концентрації гемоглобіну. Гемоглобінопатії та гемоглобінози. Анемії. Методичні вказівки для викладачів до практичного зняття для студентів IV курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності 7.12020101 «Фармація» Александрова К. В., Шкода О. С, Макоїд О. Б., Дячков М. В. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

протокол № 5 від 17.12.15 14
24 Визначення особливостей картини крові при парапротеїнемічних гемогбластозах, лімфогранулематозі, агранулоцитозі, хворобах нагромадження та променевій хворобі. Методичні вказівки для викладачів до практичного зняття для студентів IV курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності 7.12020101 «Фармація» Александрова К. В., Шкода О. С, Макоїд О. Б., Дячков М. В. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

протокол № 5 від 17.12.15 14
25 Біохімічні констеляції при найбільш поширених захворюваннях нирок. Дослідження хімічного складу сечі. Методичні вказівки для викладачів до практичного зняття для студентів IV курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності 7.12020101 «Фармація» Александрова К. В., Шкода О. С, Макоїд О. Б., Дячков М. В. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

протокол № 5 від 17.12.15 14
26 Введення в біохімію. Біохімічні компоненти клітини. Інструктаж з техніки безпеки. Методичні вказівки для студентів 2 курсу ІІІ медичного факультету зі спеціальності 7.12010005 «Стоматологія» Александрова К. В., Макоїд О. Б., Сінченко Д. М., Левіч С. В. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

№ 8 від 16.03.16 10
27 Будова, класифікація та фізико-хімічні властивості білків. Прості білки. Методичні вказівки для студентів 2 курсу ІІІ медичного факультету зі спеціальності 7.12010005 «Стоматологія» Александрова К. В., Макоїд О. Б., Сінченко Д. М., Левіч С. В. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

№ 8 від 16.03.16 13
28 Методи виділення та кількісного визначення білків. Складні білки. Методичні вказівки для студентів 2 курсу ІІІ медичного факультету зі спеціальності 7.12010005 «Стоматологія» Александрова К. В., Макоїд О. Б., Сінченко Д. М., Левіч С. В. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

№ 8 від 16.03.16 12
29 Будова та фізико-хімічні властивості білків-ферментів. Класифікація та номенклатура ферментів. Методичні вказівки для студентів 2 курсу ІІІ медичного факультету зі спеціальності 7.12010005 «Стоматологія» Александрова К. В., Макоїд О. Б., Сінченко Д. М., Левіч С. В. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

№ 8 від 16.03.16 5
30 Механізм дії ферментів та кінетика ферментативних реакцій. Регуляція активності ферментів. Методичні вказівки для студентів 2 курсу ІІІ медичного факультету зі спеціальності 7.12010005 «Стоматологія» Александрова К. В., Макоїд О. Б., Сінченко Д. М., Левіч С. В. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

№ 8 від 16.03.16 13
31 Визначення активності ферментів у біологічних середовищах. Одиниця активності. Ензимопатії. Медична ензимологія. Методичні вказівки для студентів 2 курсу ІІІ медичного факультету зі спеціальності 7.12010005 «Стоматологія» Александрова К. В., Макоїд О. Б., Сінченко Д. М., Левіч С. В. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

№ 8 від 16.03.16 11
32 Загальні закономірності обміну речовин та енергії. Цикл трикарбонових кислот. Методичні вказівки для студентів 2 курсу ІІІ медичного факультету зі спеціальності 7.12010005 «Стоматологія» Александрова К. В., Макоїд О. Б., Сінченко Д. М., Левіч С. В. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

№ 8 від 16.03.16 13
33 Молекулярні основи біоенергетики. Методичні вказівки для студентів 2 курсу ІІІ медичного факультету зі спеціальності 7.12010005 «Стоматологія» Александрова К. В., Макоїд О. Б., Сінченко Д. М., Левіч С. В. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

№ 8 від 16.03.16 12
34 Загальні закономірності метаболізму. Методичні вказівки для викладачів до практичного заняття для студентів 2 курсу III медичного факультету зі спеціальності 7.12010005 «Стоматологія» Александрова К. В., Макоїд О. Б., Сінченко Д. М., Левіч С. В. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

№ 8 від 16.03.16 8
35 Перетравлення поживних речовин у шлунково-кишковому тракті людини. Методичні вказівки для викладачів до практичного заняття для студентів 2 курсу III медичного факультету зі спеціальності 7.12010005 «Стоматологія» Александрова К. В., Макоїд О. Б., Сінченко Д. М., Левіч С. В. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

№ 8 від 16.03.16 15
36 Анаеробне окиснення глюкози – гліколіз. Біосинтез глюкози – глюконеогенез. Методичні вказівки для викладачів до практичного заняття для студентів 2 курсу III медичного факультету зі спеціальності 7.12010005 «Стоматологія» Александрова К. В., Макоїд О. Б., Сінченко Д. М., Левіч С. В. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

№ 8 від 16.03.16 12
37 Аеробне окиснення глюкози. Пентозофосфатний шунт. Метаболізм фруктози та галактози. Методичні вказівки для викладачів до практичного заняття для студентів 2 курсу III медичного факультету зі спеціальності 7.12010005 «Стоматологія» Александрова К. В., Макоїд О. Б., Сінченко Д. М., Левіч С. В. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

№ 8 від 16.03.16 15
38 Метаболізм полісахаридів і його регуляція. Регуляція і патології обміну вуглеводів. Методичні вказівки для викладачів до практичного заняття для студентів 2 курсу III медичного факультету зі спеціальності 7.12010005 «Стоматологія» Александрова К. В., Макоїд О. Б., Сінченко Д. М., Левіч С. В. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

№ 8 від 16.03.16 12
39 Ліпопротеїни плазми крові. Обмін триацилгліцеролів та фосфоліпідів. Методичні вказівки для викладачів до практичного заняття для студентів 2 курсу III медичного факультету зі спеціальності 7.12010005 «Стоматологія»   Александрова К. В., Макоїд О. Б., Сінченко Д. М., Левіч С. В. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

№ 8 від 16.03.16 13
40 Обмін вищих жирних кислот та кетонових тіл. Методичні вказівки для викладачів до практичного заняття для студентів 2 курсу III медичного факультету зі спеціальності 7.12010005 «Стоматологія» Александрова К. В., Макоїд О. Б., Сінченко Д. М., Левіч С. В. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

№ 8 від 16.03.16 13
41 Метаболізм холестеролу в організмі. Порушення обміну ліпідів: атеросклероз, ожиріння. Методичні вказівки для викладачів до практичного заняття для студентів 2 курсу III медичного факультету зі спеціальності 7.12010005 «Стоматологія» Александрова К. В., Макоїд О. Б., Сінченко Д. М., Левіч С. В. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

№ 8 від 16.03.16 12
42 Загальні шляхи катаболізму амінокислот. Глюкогенні та кетогенні амінокислоти. Методичні вказівки для викладачів до практичного заняття для студентів 2 курсу III медичного факультету зі спеціальності 7.12010005 «Стоматологія» Александрова К. В., Макоїд О. Б., Сінченко Д. М., Левіч С. В. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

№ 8 від 16.03.16 11
43 Шляхи утилізації амоніаку в організмі. Обмін окремих амінокислот. Молекулярні патології обміну амінокислот. Методичні вказівки для викладачів до практичного заняття для студентів 2 курсу III медичного факультету зі спеціальності 7.12010005 «Стоматологія»   Александрова К. В., Макоїд О. Б., Сінченко Д. М., Левіч С. В. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

№ 8 від 16.03.16 10
44 Метаболізм вуглеводів, ліпідів, амінокислот та його регуляція. Методичні вказівки для викладачів до практичного заняття для студентів 2 курсу III медичного факультету зі спеціальності 7.12010005 «Стоматологія» Александрова К. В., Макоїд О. Б., Сінченко Д. М., Левіч С. В. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

№ 8 від 16.03.16 15
45 Нуклеопротеїни. Біохімічні функції нуклеотидів та нуклеїнових кислот. Біологічні мембрани. Методичні вказівки для викладачів до практичного заняття для студентів 2 курсу III медичного факультету зі спеціальності 7.12010005 «Стоматологія» Александрова К. В., Макоїд О. Б., Сінченко Д. М., Левіч С. В. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

№ 8 від 16.03.16 9
46 Обмін пуринових та піримідинових нуклеотидів. Порушення обміну нуклеотидів. Методичні вказівки для викладачів до практичного заняття для студентів 2 курсу III медичного факультету зі спеціальності 7.12010005 «Стоматологія» Александрова К. В., Макоїд О. Б., Сінченко Д. М., Левіч С. В. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

№ 8 від 16.03.16 11
47 Біосинтез нуклеїнових кислот. Методичні вказівки для викладачів до практичного заняття для студентів 2 курсу III медичного факультету зі спеціальності 7.12010005 «Стоматологія» Александрова К. В., Макоїд О. Б., Сінченко Д. М., Левіч С. В. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

№ 8 від 16.03.16 11
48 Біосинтез білка та його регуляція. Методичні вказівки для викладачів до практичного заняття для студентів 2 курсу III медичного факультету зі спеціальності 7.12010005 «Стоматологія» Александрова К. В., Макоїд О. Б., Сінченко Д. М., Левіч С. В. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

№ 8 від 16.03.16 10
49 Хромопротеїни. Обмін гемоглобіну та його порушення. Метаболізм порфіринів. Методичні вказівки для викладачів до практичного заняття для студентів 2 курсу III медичного факультету зі спеціальності 7.12010005 «Стоматологія» Александрова К. В., Макоїд О. Б., Сінченко Д. М., Левіч С. В. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

№ 8 від 16.03.16 9
50 Класифікація та властивості гормонів. Механізм дії гормонів білково-пептидної природи та біогенних амінів. Методичні вказівки для викладачів до практичного заняття для студентів 2 курсу III медичного факультету зі спеціальності 7.12010005 «Стоматологія» Александрова К. В., Макоїд О. Б., Сінченко Д. М., Левіч С. В. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

№ 8 від 16.03.16 11
51 Механізм дії та вплив на обмін речовин стероїдних та тиреоїдних гормонів. Утворення та функції ейкозаноїдів. Методичні вказівки для викладачів до практичного заняття для студентів 2 курсу III медичного факультету зі спеціальності 7.12010005 «Стоматологія» Александрова К. В., Макоїд О. Б., Сінченко Д. М., Левіч С. В. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

№ 8 від 16.03.16 12
52 Роль гормонів у регуляції метаболічних процесів. Методичні вказівки для викладачів до практичного заняття для студентів 2 курсу III медичного факультету зі спеціальності 7.12010005 «Стоматологія» Александрова К. В., Макоїд О. Б., Сінченко Д. М., Левіч С. В. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

№ 8 від 16.03.16 8
53 Молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Методичні вказівки для викладачів до практичного заняття для студентів 2 курсу III медичного факультету зі спеціальності 7.12010005 «Стоматологія» Александрова К. В., Макоїд О. Б., Сінченко Д. М., Левіч С. В. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

№ 8 від 16.03.16 10
54 Роль водорозчинних вітамінів у метаболізмі. Вітаміноподібні речовини. Методичні вказівки для викладачів до практичного заняття для студентів 2 курсу III медичного факультету зі спеціальності 7.12010005 «Стоматологія» Александрова К. В., Макоїд О. Б., Сінченко Д. М., Левіч С. В. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

№ 8 від 16.03.16 12
55 Роль жиророзчинних вітамінів у метаболізмі. Антивітаміни. Методичні вказівки для студентів 2 курсу ІІІ медичного факультету зі спеціальності 7.12010005 «Стоматологія» Александрова К. В., Макоїд О. Б., Сінченко Д. М., Левіч С. В. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

№ 8 від 16.03.16 10
56 Біохімія м’язової та сполучної тканини. Методичні вказівки для студентів 2 курсу ІІІ медичного факультету зі спеціальності 7.12010005 «Стоматологія» Александрова К. В., Макоїд О. Б., Сінченко Д. М., Левіч С. В. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

№ 8 від 16.03.16 12
57 Біохімія кісткової тканини та зубів. Методичні вказівки для студентів 2 курсу ІІІ медичного факультету зі спеціальності 7.12010005 «Стоматологія» Александрова К. В., Макоїд О. Б., Сінченко Д. М., Левіч С. В. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

№ 8 від 16.03.16 8
58 Гомеостаз кальцію в організмі та його регуляція. Методичні вказівки для студентів 2 курсу ІІІ медичного факультету зі спеціальності 7.12010005 «Стоматологія» Александрова К. В., Макоїд О. Б., Сінченко Д. М., Левіч С. В. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

№ 8 від 16.03.16 13
59 Біохімія слини та гінгівальної рідини. Методичні вказівки для студентів 2 курсу ІІІ медичного факультету зі спеціальності 7.12010005 «Стоматологія» Александрова К. В., Макоїд О. Б., Сінченко Д. М., Левіч С. В. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

№ 8 від 16.03.16 8
60 Біохімічні механізми розвитку основних стоматологічних захворювань. Методичні вказівки для студентів 2 курсу ІІІ медичного факультету зі спеціальності 7.12010005 «Стоматологія» Александрова К. В., Макоїд О. Б., Сінченко Д. М., Левіч С. В. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

№ 8 від 16.03.16 7
61 Біохімія печінки. Біотрансформація ксенобіотиків. Мікросомальне окислення. Методичні вказівки для студентів 2 курсу ІІІ медичного факультету зі спеціальності 7.12010005 «Стоматологія» Александрова К. В., Макоїд О. Б., Сінченко Д. М., Левіч С. В. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

№ 8 від 16.03.16 18
62 Біохімія крові. Методичні вказівки для студентів 2 курсу ІІІ медичного факультету зі спеціальності 7.12010005 «Стоматологія» Александрова К. В., Макоїд О. Б., Сінченко Д. М., Левіч С. В. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

№ 8 від 16.03.16 13
63 Біохімія вітамінів. Функціональна біохімія тканин та органів ротової порожнини. Методичні вказівки для студентів 2 курсу ІІІ медичного факультету зі спеціальності 7.12010005 «Стоматологія» Александрова К. В., Макоїд О. Б., Сінченко Д. М., Левіч С. В. ЦМК

фізико-хімічних дисциплін

№ 8 від 16.03.16 15

Перелік впроваджених в освітній процес інноваційних методів навчання у 2015-2016 н.р.

з/п

Вид інновації Назва дисципліни Курс Спеціальність П.І.Б.

авторів інновації

1 Відеолекція за теми «Будова, фізико-хімічні та біологічні властивості білків» Біологічна хімія 3 «Фармація», «ТПКЗ» заочне відділення, 4,5 роки Александрова К.В., Васильєв Д. А.
2 Відеолекція за теми «Біохімія ферментів» Біологічна хімія 3 «Фармація», «ТПКЗ» заочне відділення, 4,5 роки Александрова К.В.,

Васильєв Д. А.

3 Відеолекція за теми «Енергообмін та ЦТК» Біологічна хімія 3 ««Фармація», «ТПКЗ» заочне відділення, 4,5 роки Александрова К.В.,

Шкода О. С.

4 Відеолекція за теми «Перетравлювання поживних речовин у ЖКТ» Біологічна хімія 3 «Фармація», «ТПКЗ» заочне відділення, 4,5 роки Александрова К.В.,

Шкода О. С.